• Programme partners and financiers

   The programme is implemented and funded by the programme partners An Giang People’s Committee, the Swedish Energy Agency(SEA) and the Swedish International Development Cooperation Agency (SIDA).

   MORE »

  Định hướng sử dung phụ phẩm cây lúa ở Tỉnh An Giang phục vụ phát triển nông nghiệp bền vững và thích ứng biến đổi khí hậu

  • Định hướng sử dung phụ phẩm cây lúa ở Tỉnh An Giang phục vụ phát triển nông nghiệp bền vững và thích ứng biến đổi khí hậu

   (Nguyễn Thị Vân Hà1, Đặng Văn Thiện1 & Huỳnh Thị Ngọc Hiền2 -

    Đại Học Tài Nguyên và Môi Trường Tp. Hồ Chí Minh1, Công Ty TNHH Môi ...